Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest We Loft Rafał Owczorz z siedzibą w Żorach przy ul. Rybnickiej 143A, NIP: 6511718724. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia, zakładania konta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia lub zakładania konta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i adres IP

7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter

- w zakresie i celu niezbędnym do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@weloft.pl.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

16. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych.

A). Założenie konta w serwisie zgodnie z treścią regulaminu (dalej: Regulamin).

- W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie weloft.pl i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

B). Zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem.

- Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w sklepie internetowym www.weloft.pl, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić produkt zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia produktu będą przetwarzane (w tym np. udostępniane np. dostawcom produktów czy innym usługodawcom) po to, aby sfinalizować zamówienie.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

C). W celu przesyłania neslettera

- W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Polityka prywatności ważna od 2018.05.25